Monika Yarbrough
 at Envy Hair Salon
       808-386-0456
HomeProducts & ServicesContact Me

                  Contact Monika Yarbrough at Envy Salon

                              ​customer service is 100%
Monika Yarbrough at Envy Salon
1311 Kapiolani Blvd Ste 103 
Honolulu, HI  96814

808-386-0456